0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Strona główna » Umowa licencyjna

Umowa licencyjna

DEFINICJE

 1. Firma “Produkcja Muzyczna” – właściciel sklepu internetowego www.bankmuzyki.com.pl z siedzibą pod adresem: ul. Watzenrodego 10A/9, 87-100 Toruń
 2. bankmuzyki.com.pl – Strona internetowa znajdująca się pod adresem www.bankmuzyki.com.pl
 3. Utwory Muzyczne – zarejestrowane cyfrowo kompozycje muzyczne i nagrania dźwiękowe będące własnością firmy Produkcja Muzyczna znajdujące się na stronie bankmuzyki.com.pl
 4. Licencja – zezwolenie na wykorzystanie Utworów Muzycznych znajdujących się w ofercie firmy “Produkcja Muzyczna” według opisanych poniżej postanowieñ.
 5. Pliki dźwiękowe – zapisane cyfrowo w formie plików audio, w formacie MP3, Utwory Muzyczne
 6. Rachunek – dokument określający wysokość opłaty licencyjnej za udzielenie Licencji na zamówione Pliki Dźwiękowe, stanowiące Przedmiot Licencji.
 7. Przedmiot licencji – wyszczególnione na rachunku Utwory Muzyczne
 8. Licencjobiorca – podmiot nabywający licencję na korzystanie z Przedmiotu Licencji.
 9. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny na Stronie internetowej www.bankmuzyki.com.pl , za pośrednictwem, którego Licencjobiorca przekazuje firmie “Produkcja Muzyczna” informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy licencyjnej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Twórcą oraz producentem Utworów Muzycznych zamieszczonych na stronie bankmuzyki.com.pl jest firma Produkcja Muzyczna.
 2. Wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych do Utworów Muzycznych zamieszczonych na stronie bankmuzyki.com.pl jest firma Produkcja Muzyczna.
 3. W celu zawarcia umowy licencyjnej na wykorzystanie utworów muzycznych należy wypełnić i wysłać do firmy Produkcja Muzyczna Formularz Rejestracyjny znajdujący się na Stronie Internetowej bankmuzyki.com.pl, złożyć zamówienie poprzez Stronę Internetową bankmuzyki.com.pl, dokonując tam wyboru Utworów Muzycznych będących później Przedmiotem Licencji oraz uiścić opłatę licencyjną.
 4. Po uiszczeniu opłaty licencyjnej Licencjobiorcy zostaną udostępnione do pobrania drogą internetową, poprzez Stronę Internetową www.bankmuzyki.com.pl, Utwory Muzyczne będące Przedmiotem Licencji w postaci Plików Dźwiękowych.
 5. Po uiszczeniu opłaty licencyjnej Licencjobiorcy zostanie wystawiony rachunek stanowiąca dowód udzielenia Licencji.
 6. Złożenie zamówienia przez Licencjobiorcę jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków udzielenia Licencji.
 7. Wykorzystanie Przedmiotu Licencji zgodnie z warunkami niniejszej umowy nie wymaga żadnych innych zezwoleñ i/lub umów i nie narusza autorskich praw majątkowych osób trzecich.
 8. Firma Produkcja Muzyczna nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Strony Internetowej bankmuzyki.com.pl

UDZIELENIE LICENCJI I JEJ ZAKRES

 1. Z chwilą uiszczenia opłaty licencyjnej Licencjobiorca nabywa bezterminową, nieograniczoną terytorialnie, niewyłączną i niezbywalną Licencję na korzystanie z Przedmiotu Licencji na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z zapisami niniejszej umowy
 2. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z Przedmiotu Licencji wyłącznie jako elementu innego produktu będącego przedmiotem obrotu, np. projektów audiowizualnych służących reklamie, promocji i innym formom marketingu, produktów, usług, itp., a także dokonywania korekt.
 3. Licencja nie obejmuje korzystania z Przedmiotu Licencji jako samodzielnego przedmiotu obrotu. Powyższe wykluczenie dotyczy wszystkich znanych form utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką.
 4. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z Przedmiotu Licencji poprzez kopiowanie dowolną techniką, wprowadzanie do pamięci komputerów w niezbędnej ilości kopii, zapisywanie na nośnikach danych, na potrzeby wykonania projektu koñcowego.
 5. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z Przedmiotu Licencji poprzez publiczne odtwarzanie.
 6. Licencjobiorca jest uprawniony do udostępniania Przedmiotu Licencji podwykonawcom pod warunkiem stosowania zapisów niniejszej umowy
 7. Licencjobiorca nie jest uprawniony do odsprzedaży lub udostępniania Przedmiotu Licencji osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, za wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszej umowie.
 8. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji lub przenoszenia na osobę trzecią uzyskanej Licencji.
 9. Umieszczając Przedmiot Licencji w publicznie dostępnych sieciach informatycznych (internet, sieci lokalne) Licencjobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed pobraniem go przez osoby trzecie.
 10. Poprzez zakup Licencji Licencjobiorca nie nabywa praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych lecz jedynie prawo do korzystania z Przedmiotu Licencji w zakresie sprecyzowanym zapisami niniejszej umowy. Przekroczenie zakresu udzielonej Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych firmy Produkcja Muzyczna.
 11. Naprawienie szkód poniesionych przez firmę Produkcja Muzyczna na skutek niedostatecznej ochrony Przedmiotu Licencji przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub przekroczeniem warunków unormowanych niniejszą umową spoczywa na Licencjobiorcy.
 12. Korzystanie z Przedmiotu Licencji niezgodnie z treścią umowy może spowodować odpowiedzialność cywilną i karną wobec firmy Produkcja Muzyczna na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 1994r.).
 13. Licencjobiorca nie jest uprawniony do rozwiązania umowy licencyjnej w przypadku zaniechania korzystania z przedmiotu Licencji.
 14. Opłata licencyjna nie podlega zwrotowi w przypadku zaniechania korzystania z Przedmiotu Licencji przez Licencjobiorcę.
 15. Każdy zakupiony utwór pozostaje w posiadaniu firmy “Produkcja Muzyczna” i w dalszym ciągu wystawiaony jest na sprzedaż.Utwór może zostać zdjęty z listy utworów do sprzedaży. W takim przypadku zakup traktowany jest jako indywidualne zamówienie. W tym celu proszę o kontakt mailowy w celu ustalenia inywidualnych zasad.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz “Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 1994r.).
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania umowy licencyjnej Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby firmy Produkcja Muzyczna.

Produkcja Muzyczna
NIP 956 145 40 16

Rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Bezpieczne płatności.

Wszystkie prawa zastrzeżone 2024 - bankmuzyki.com.pl | Polityka prywatności | Regulamin | Umowa licencyjna
Projekt i wykonanie IT.majlo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram